Terms and Conditions

The shop is closed permanently but you can still contact us in matter of previous orders.

(english translation below)

OBCHODNÍ PODMÍNKY

naŠeho ESHOPU

podnikající osoby         Zdeněk Novák,

se sídlem: Sudislav nad Orlicí 9, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česká Republika  

identifikační číslo: 01659537
zapsané v Živnostenském rejstříku v 361101 - Městský úřad Ústí nad Orlicí
neplátce DPH
naše firma může prodávat přeshraničně pouze B2C tzn. přímo koncovým spotřebitelům


pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sentparts.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), podnikající osoby Zdeněk Novák se sídlem Sudislav nad Orlicí 9, 562 01 Ústí nad Orlicí, identifikační číslo: 01659537, zapsané v Živnostenském rejstříku v 361101 - Městský úřad Ústí nad Orlicí (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sentparts.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než  12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „     “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím internetovým platebním systémem PayPal na PayPal účtu vedeného na Zdeněk Novák na adrese store@sentparts.com (dále jen „PayPAL účet prodávajícího“);

Paypal umožňuje použití debitních, kreditních karet a převody z účtů z většiny bank po celém světě.

 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do  7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající       plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy      . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a       (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

12. závĚrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SentParts, Zdeněk Novák, Sudislav nad Orlicí 9, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česká Republika, adresa elektronické pošty store@sentparts.com, telefon: +420775638967

             dne 01.04.2022     V Sudislavi nad Orlicí, Česká Republika

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMS AND CONDITIONS
of our ESHOP

business persons Zdeněk Novák,

with registered office: Sudislav nad Orlicí 9, 562 01 Ústí nad Orlicí, Czech Republic

identification number: 01659537
registered in the Trade Register in 361101 - Městský úřad Ústí nad Orlicí

non VAT registered
Our business can sell goods only B2C -> to final Consumers not Businesses. This is for the Cross-border selling VAT regulations.

for the sale of goods through an online store located at an internet address www.sentparts.com

1. Introductory provisions

1.1. These business conditions (hereinafter referred to as "business conditions"), business persons Zdeněk Novák with its registered office at Sudislav nad Orlicí 9, 562 01 Ústí nad Orlicí, identification number: 01659537, registered in the Trade Register in 361101 - Ústí nad Orlicí Municipal Office (hereinafter sellers ”) regulate in accordance with the provisions of § 1751 paragraph 1 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (hereinafter referred to as the“ Civil Code ”) the mutual rights and obligations of the contracting parties arising in connection with or on the basis of the purchase contract purchase contract ”) concluded between the seller and another natural person (hereinafter referred to as the“ buyer ”) through the seller's online store. The internet shop is operated by the seller on the website located at the internet address www.sentparts.com (hereinafter referred to as the "website"), through the interface of the website (hereinafter referred to as the "web interface of the shop").

1.2. The Terms and Conditions do not apply to cases where the person who intends to purchase goods from the seller is a legal entity or a person who acts when ordering goods in the course of their business or in the course of their independent profession.

1.3. Provisions deviating from the business conditions can be agreed in the purchase contract. Deviating provisions in the purchase contract take precedence over the provisions of the terms and conditions.

1.4. The provisions of the terms and conditions are an integral part of the purchase agreement. The purchase contract and business conditions are drawn up in the Czech language. The purchase contract can be concluded in the Czech language.

1.5. The wording of the terms and conditions may be changed or supplemented by the seller. This provision does not affect the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the terms and conditions.

2. User account

2.1. Based on the buyer's registration made on the website, the buyer can access its user interface. From its user interface, the buyer can order goods (hereinafter referred to as "user account"). If the web interface of the store allows it, the buyer can also order goods without registration directly from the web interface of the store.

2.2. When registering on the website and when ordering goods, the buyer is obliged to state all data correctly and truthfully. The buyer is obliged to update the data specified in the user account upon any change. The data provided by the buyer in the user account and when ordering goods are considered correct by the seller.

2.3. Access to the user account is secured by username and password. The buyer is obliged to maintain confidentiality regarding the information necessary to access his user account.

2.4. The buyer is not entitled to allow the use of the user account by third parties.

2.5. The seller may cancel the user account, especially if the buyer does not use his user account for more than 12 months, or if the buyer violates its obligations under the purchase agreement (including the terms and conditions).

2.6. The buyer acknowledges that the user account may not be available around the clock, especially with regard to the necessary maintenance of hardware and software equipment of the seller, or. necessary maintenance of third party hardware and software.

3. Concluding a purchase contract

3.1. All presentation of goods placed in the web interface of the store is of an informative nature and the seller is not obliged to enter into a purchase agreement regarding these goods. The provisions of § 1732 para. 2 of the Civil Code shall not apply.

3.2. The web interface of the store contains information about the goods, including the prices of individual goods and the cost of returning the goods, if these goods cannot, by their nature, be returned by regular mail. The prices of goods are listed including value added tax and all related fees. The prices of the goods remain valid as long as they are displayed in the web interface of the store. This provision does not limit the seller's ability to enter into a purchase agreement under individually agreed conditions.

3.3. The web interface of the store also contains information on the costs associated with the packaging and delivery of goods. The information on costs associated with the packaging and delivery of goods listed in the web interface of the store is valid only in cases where the goods are delivered within the territory of the Czech Republic.

3.4. To order goods, the buyer fills in the order form in the web interface of the store. The order form contains in particular information about:

3.4.1. the ordered goods (the ordered goods are "inserted" by the buyer into the electronic shopping cart of the web interface of the store),

3.4.2. the method of payment of the purchase price of the goods, information on the required method of delivery of the ordered goods and

3.4.3. information on the costs associated with the delivery of goods (hereinafter collectively referred to as "order").

3.5. Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to check and change the data that the buyer entered in the order, even with regard to the buyer's ability to detect and correct errors in entering data into the order. The buyer sends the order to the seller by clicking on the "" button. The data listed in the order they are deemed correct by the seller. Immediately after receiving the order, the Seller will confirm this receipt to the Buyer by e-mail to the Buyer's e-mail address specified in the user account or in the order (hereinafter referred to as the "Buyer's e-mail address").

3.6. The seller is always entitled, depending on the nature of the order (quantity of goods, purchase price, estimated shipping costs) to ask the buyer for additional confirmation of the order (for example, in writing or by telephone).

3.7. The contractual relationship between the seller and the buyer arises from the delivery of the acceptance of the order (acceptance), which is sent by the seller to the buyer by e-mail, to the buyer's e-mail address.

3.8. The buyer agrees to the use of means of communication at a distance when concluding the purchase contract. The costs incurred by the buyer in the use of means of distance communication in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of internet connection, costs of telephone calls) shall be borne by the buyer himself, and these costs do not differ from the basic rate.

4. Price of goods and payment terms

4.1. The price of the goods and any costs associated with the delivery of goods under the purchase agreement, the buyer may pay the seller in the following ways:

cashless transfer to the seller's account via the PayPal internet payment system to the PayPal account maintained at Zdeněk Novák at store@sentparts.com (hereinafter referred to as the "Seller's PayPAL account");

Paypal allows the use of debit, credit cards and bank transfers from most banks around the world.

4.2. Along with the purchase price, the buyer is obliged to pay the seller the costs associated with packaging and delivery of goods in the agreed amount. Unless expressly stated otherwise, the purchase price also includes the costs associated with the delivery of goods.

4.3. The seller does not require a deposit or other similar payment from the buyer. This does not affect the provisions of Article 4.6 of the Terms and Conditions regarding the obligation to pay the purchase price of the goods in advance.

4.4. In the case of payment in cash or in the case of payment on delivery, the purchase price is payable upon receipt of the goods. In the case of non-cash payment, the purchase price is payable within 7 days of concluding the purchase contract.

4.5. In the case of non-cash payment, the buyer is obliged to pay the purchase price of the goods together with the variable payment symbol. In the case of non-cash payment, the buyer's obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the seller's account.

4.6. The seller is entitled, especially in the event that the buyer does not provide additional confirmation of the order (Article 3.8), to demand payment of the full purchase price before sending the goods to the buyer. The provisions of Section 2119 (1) of the Civil Code shall not apply.

4.7. Any discounts on the price of goods provided by the seller to the buyer cannot be combined with each other.

4.8. If this is customary in business relations or if so stipulated by generally binding legal regulations, the seller shall issue a tax document - an invoice - to the buyer regarding payments made on the basis of the purchase contract. The seller pays the value added tax. The tax document - invoice will be issued by the seller to the buyer after payment of the price of the goods and will be sent in electronic form to the buyer's electronic address.

4.9. According to the Sales Registration Act, the seller is obliged to issue a receipt to the buyer. At the same time, he is obliged to register the received revenue with the tax administrator online; in the event of a technical failure, within 48 hours at the latest.

5. withdrawal from the purchase contract

5.1. The buyer acknowledges that according to the provisions of § 1837 of the Civil Code, it is not possible to withdraw from the purchase contract for the supply of goods that have been modified according to the buyer's wishes or for him, from the purchase contract for the delivery of perishable goods and goods which has been irretrievably mixed with other goods after delivery, from the purchase contract for the supply of goods in sealed packaging which the consumer has removed from the packaging and cannot be returned for hygienic reasons, and from the purchase contract for the supply of audio or video recordings or computer program original packaging.

5.2. If it is not a case referred to in Article 5.1 of the Terms and Conditions or another case where it is not possible to withdraw from the purchase contract, the buyer has the right to withdraw from the purchase contract in accordance with the provisions of § 1829 paragraph 1 of the Civil Code, within fourteen (14 ) days from the receipt of the goods, and if the subject of the purchase contract is several types of goods or delivery of several parts, this period runs from the date of receipt of the last delivery of goods. Withdrawal from the purchase contract must be sent to the seller within the period specified in the previous sentence. To withdraw from the purchase contract, the buyer can use the sample form provided by the seller, which is attached to the terms and conditions. Withdrawal from the purchase contract may be sent by the buyer to the address of the seller's business premises or to the seller's e-mail address.

5.3. In the event of withdrawal from the purchase contract pursuant to Article 5.2 of the Terms and Conditions, the purchase contract is canceled from the beginning. The goods must be returned to the seller by the buyer within fourteen (14) days of delivery of the withdrawal from the purchase contract to the seller. If the buyer withdraws from the purchase contract, the buyer bears the costs associated with the return of goods to the seller, even if the goods can not be returned due to their nature by regular mail.

5.4. In the event of withdrawal from the purchase contract pursuant to Article 5.2 of the Terms and Conditions, the seller will return the funds received from the buyer within fourteen (14) days of withdrawal from the purchase contract by the buyer, in the same way as the seller received from the buyer. The seller is also entitled to return the performance provided by the buyer when returning the goods to the buyer or otherwise, if the buyer agrees and the buyer does not incur additional costs. If the buyer withdraws from the purchase contract, the seller is not obliged to return the received funds to the buyer before the buyer returns the goods or proves that he sent the goods to the seller.

5.5. The seller is entitled to unilaterally set off the claim for compensation for damage to the goods against the buyer's claim for a refund of the purchase price.

5.6. In cases where the buyer has the right to withdraw from the purchase contract in accordance with the provisions of § 1829 paragraph 1 of the Civil Code, the seller is also entitled to withdraw from the purchase contract at any time, until the goods are taken over by the buyer. In such a case, the seller will return the purchase price to the buyer without undue delay, cashless to the account specified by the buyer.

5.7. If a gift is provided to the buyer together with the goods, the gift contract between the seller and the buyer is concluded on the condition that if the buyer withdraws from the purchase contract, the gift contract for such a gift loses its effect and the buyer is obliged to return given gift.

6. Transport and delivery of goods

6.1. If the mode of transport is contracted on the basis of a special request of the buyer, the buyer bears the risk and any additional costs associated with this mode of transport.

6.2. If the seller is obliged under the purchase contract to deliver the goods to the place specified by the buyer in the order, the buyer is obliged to take over the goods upon delivery.

6.3. In the event that for reasons on the part of the buyer it is necessary to deliver the goods repeatedly or in another way than stated in the order, the buyer is obliged to pay the costs associated with repeated delivery of goods, respectively. costs associated with another method of delivery.

6.4. Upon receipt of the goods from the carrier, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the goods and in case of any defects immediately notify the carrier. In the case of finding a violation of the packaging indicating unauthorized entry into the shipment, the buyer does not have to take over the shipment from the carrier.

6.5. Other rights and obligations of the parties in the transport of goods may be regulated by the special delivery conditions of the seller, if issued by the seller.

7. Rights from Defective Performance

 7.1. The rights and obligations of the contracting parties regarding the rights arising from defective performance are governed by the relevant generally binding regulations (in particular the provisions of Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 and Sections 2161 to 2174 of the Civil Code).

7.2. The seller responds to the buyer that the goods are free of defects upon receipt. In particular, the seller is responsible to the buyer that at the time the buyer took over the goods:

7.2.1. the goods have the characteristics agreed upon by the parties and, in the absence of an agreement, have the characteristics described or expected by the buyer or manufacturer, having regard to the nature of the goods and the advertising made by them,

7.2.2. the goods are fit for the purpose stated by the seller for their use or for which goods of this kind are usually used,

7.2.3. the goods correspond in quality or design to the agreed sample or model, if the quality or design was determined according to the agreed sample or model,

7.2.4. the goods are in the appropriate quantity, measure or weight; and

7.2.5. the goods comply with the requirements of legal regulations.

7.3. The provisions of Article 7.2 of the Terms and Conditions shall not apply to goods sold at a lower price for a defect for which a lower price has been agreed, to wear and tear of the goods caused by their normal use, to used goods for a defect corresponding to the degree of use or wear the buyer or if it follows from the nature of the goods.

7.4. If the defect becomes apparent within six months of receipt, the goods are deemed to have been defective at the time of receipt. The buyer is entitled to exercise the right to a defect that occurs in the consumer goods within twenty-four months of receipt.

7.5. The rights arising from defective performance are exercised by the buyer at the seller's address where the complaint is possible with regard to the range of goods sold, or at the registered office or place of business.

7.6. Other rights and obligations of the parties related to the seller's liability for defects may be regulated by the seller's complaint procedure.

8. Other rights and obligations of the contracting parties

8.1. The buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price of the goods

8.2. In relation to the buyer, the seller is not bound by any codes of conduct in the sense of the provisions of § 1826 par. e) of the Civil Code.

8.3. The handling of consumer complaints is provided by the seller via an electronic address. The seller will send information about the settlement of the buyer's complaint to the buyer's e-mail address.

8.4. The Czech Trade Inspection Authority, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, Internet address: https://adr.coi.cz/cs, is responsible for the out-of-court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract. The online dispute resolution platform at http://ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the seller and the buyer under the purchase agreement.

8.5. European Consumer Center Czech Republic, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Internet address: http://www.evropskyspotrebitel.cz is a contact point pursuant to Regulation (EU) No. 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22 / EC (Online Consumer Dispute Resolution Regulation).

8.6. The seller is entitled to sell goods on the basis of a trade license. The trade license control is performed by the relevant trade licensing office within its competence. The Office for Personal Data Protection supervises the area of ​​personal data protection. The Czech Trade Inspection Authority, to a limited extent, supervises compliance with Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended.

8.7. The buyer hereby assumes the risk of a change of circumstances in the sense of § 1765 paragraph 2 of the Civil Code.

9. Protection of personal data

9.1. The protection of personal data of the buyer, who is a natural person, is provided by Act No. 101/2000 Coll., On the protection of personal data, as amended.

9.2. The buyer agrees to the processing of the following personal data: name and surname, residential address, identification number, tax identification number, e-mail address, telephone number and (hereinafter collectively referred to as "personal data").

9.3. The buyer agrees to the processing of personal data by the seller, for the purposes of exercising the rights and obligations under the purchase agreement and for the purposes of maintaining a user account. Unless the buyer chooses another option, he agrees to the processing of personal data by the seller also for the purpose of sending information and business messages to the buyer. Consent to the processing of personal data to the full extent of this article is not a condition that would in itself preclude the conclusion of a purchase agreement.

9.4. The buyer acknowledges that he is obliged to state his personal data (during registration, in his user account, when ordering from the web interface of the store) correctly and truthfully and that he is obliged to inform the seller without undue delay about the change in his personal data.

9.5. The seller may authorize a third party to process the buyer's personal data as a processor. Apart from the persons transporting the goods, personal data will not be passed on to third parties by the seller without the prior consent of the buyer.

9.6. Personal data will be processed indefinitely. Personal data will be processed in electronic form in an automated manner or in printed form in a non-automated manner.

9.7. The buyer confirms that the personal data provided is accurate and that he has been informed that this is a voluntary provision of personal data.

9.8. In the event that the buyer believes that the seller or processor (Article 9.5) performs the processing of his personal data, which is contrary to the protection of private and personal life of the buyer or contrary to law, especially if the personal data are inaccurate with respect to for the purpose of their processing, may:

9.8.1. ask the seller or processor for an explanation,

9.8.2. require the seller or processor to remedy the situation thus created.

9.9. If the buyer requests information about the processing of his personal data, the seller is obliged to provide this information. The seller has the right to demand a reasonable payment for the provision of information according to the previous sentence, not exceeding the costs necessary for the provision of information.

10. Sending business messages and storing cookies

10.1. The buyer agrees to the sending of information related to the goods, services or business of the seller to the electronic address of the buyer and further agrees to the sending of commercial communications by the seller to the electronic address of the buyer.

10.2. The buyer agrees to the storage of so-called cookies on his computer. If it is possible to make a purchase on the website and fulfill the seller's obligations under the purchase agreement without storing so-called cookies on the buyer's computer, the buyer may revoke the consent under the previous sentence at any time.

11. Delivery

11.1. Notices concerning the relationship between the seller and the buyer, in particular regarding withdrawal from the purchase agreement, must be delivered by post in the form of a registered letter, unless otherwise stipulated in the purchase agreement. The notices shall be delivered to the relevant contact address of the other party and shall be deemed to have been received and effective at the time of delivery by post, except for the withdrawal notice made by the buyer when the withdrawal takes effect if the notice is sent by the buyer within the withdrawal period.

11.2. A notification whose receipt was refused by the addressee, which was not collected during the storage period or which was returned as undeliverable is also considered delivered.

11.3. The contracting parties may deliver ordinary correspondence to each other by e-mail, to the e-mail address specified in the buyer's user account or specified by the buyer in the order, resp. to the address listed on the seller's website.

12. Final provisions

12.1. If the relationship established by the purchase contract contains an international (foreign) element, then the parties agree that the relationship is governed by Czech law. This does not affect the consumer's rights under generally binding legislation.

12.2. If any provision of the Terms and Conditions is or becomes invalid or ineffective, the invalid provision will be replaced by a provision whose meaning is as close as possible to the invalid provision. The invalidity or ineffectiveness of one provision shall not affect the validity of the other provisions. Changes and additions to the purchase agreement or business conditions require a written form.

12.3. The purchase contract, including business conditions, is archived by the seller in electronic form and is not accessible.

12.4. A sample form for withdrawal from the purchase contract is attached to the terms and conditions.

12.5. Seller contact details: SentParts delivery address, Zdeněk Novák, Sudislav nad Orlicí 9, 562 01 Ústí nad Orlicí, Czech Republic, e-mail address store@sentparts.com, phone: +420775638967

                           on 01.04.2022 in Sudislav nad Orlicí, Czech Republic